Ordningsregler och hamnreglemente för FKI’s kanothus och hamn på Måsholmen
gällande fr. o. m. 1992-04-23

1§ Du är som medlem skyldig att rätta dig efter föreningens stadgar och ordningsregler samt styrelsens anvisningar. För ordningens upprätthållande svarar ytterst styrelsen. I kanothuset och på holmen, i hamnen och på bryggorna är materialförvaltaren respektive hamnmästaren närmast svarande för ordningen.

2§ Hamnplats, vinterplats och skåp tilldelas i första hand den som varit innehavare föregående år. I andra hand sker tilldelning i den ordning som anmälan om intresse skett.

3§ Porten till Måsholmen ska vara låst. Öppnar du för icke medlemmar ansvarar du själv för dessa så länge de är kvar på holmen.

4§ Lämnar du Måsholmen sist är du ansvarig för att all innerbelysning är släckt, alla dörrar och fönster är stängda. HUVUDSTRÖMBRYTAREN SKALL ALLTID VARA PÅSLAGEN.

5§ Det är absolut förbjudet att använda öppen eld eller röka i huset eller på verandan. Motorer, bensin och brandfarliga vätskor skall förvaras utomhus i den för ändamålet avsedda förvaringslådan.

6§ Skåp får inte tas i anspråk på eget bevåg utan tilldelas efter ansökan hos materialförvaltaren. De stora skåpen i bottenvåningen utdelas med företrädesrätt till ägare av segelkanoter. Skåp får ej bytas utan materialförvaltarens tillstånd. Ditt skåp i huset skall vara försett med namn och hänglås, samt i övrigt hållas stängt. Gäller särskilt verktygsskåpen i trånga gången i bottenvåningen. Personliga tillhörigheter som förvaras på annan plats än i skåpen skall vara försedda med ditt namn eller din segelkanots nummer, samt förvaras på platser som anvisas av materialförvaltaren.

7§ Segel får hängas på tork i segeltorken, men skall tas ned inom en vecka.

8§ Du får inte förvara privata tillhörigheter i salen eller utanför ditt skåp i köket. Gångkläder förvaras i trapphallen. Huset får användas som tillfälligt nattlogi. Alla inventarier skall dock vara återställda, samt sängkläder undanskaffade senast kl. 09.00 nästa dag. Vid utnyttjande av köksfaciliteterna skall servis, matsilver o. dyl. omedelbart plockas undan och diskas efter måltidens slut, samt borden torkas. Sopkärlen skall tömmas kontinuerligt.

9§ Din paddelkanot och alla lösa tillbehör till den skall vara märkta med ditt namn. När du använt din egen eller föreningens kanot(er) skall de torkas av innan de tas in i huset.

10§ När du lånar föreningens kanoter skall du skriva ditt namn i den därför särskilt avsedda boken, samt även notera eventuella brister eller skador som upptäckts under användandet.

11§ Vid underhålls- och reparationsarbeten skall du städa undan verktyg och avfall omedelbart efter dagens arbete. Arbetsplats för längre tid inomhus ansökes om hos styrelsen. Kanot får ej placeras i segeltorksgången. Kanot får vid otjänligt väder målas inomhus, men får inte ligga kvar längre än torkningstiden. Torrslipning inomhus är förbjudet.

12§ Efter sista sjösättningsdag, sista söndag före midsommarhelgen krävs, om inte annat beslutats på allmänt medlemsmöte, styrelsens tillstånd för att ha kanoten på annan plats än ordinarie sommarplats.

13§ När din kanot ligger på land skall den vara fastgjord så att den inte blåser omkull eller glider av bockarna och därmed kan förorsaka skada på andra kanoter. Den får inte heller placeras så att den stör passage till slip eller slipponton. Grillplatsen skall vara fri, tillfälligt undantag ifrån denna regel medges endast efter samråd med styrelsen.

14§ Har du segelkanot med permanentplats vid bryggan skall kanoten förtöjas med två välsäkrade, fjäderförsedda linor mot bryggan och lina mot boj. Fören skall förtöjas åt det håll hamnmästaren anger, för att hindra att masterna slår ihop. Av samma anledning bör centerbordet vara nedfällt. Kanoten skall ha minst två fendertar på varje sida. Hängbrädor och motorbeslag skall vara bortmonterade. Din förtöjning -inkl. boj, bojsten, bojens placering, knap och fendertar- skall vara godkända av hamnmästaren. Bojstenen måste väga minst 100 kg.

15§ Vid in- och utsegling måste du iaktta försiktighet: seglen skall vara nedhalade, inga hängbrädor påsatta och om mojligt bör du inte heller ha motorbeslag och motor påmonterad.

16§ Du som har paddel- eller segelkanot inlagd i kanothuset för vinterförvaring får inte utan styrelsens medgivande göra omflyttning av den och inte heller lägga in fler paddel- eller segelkanoter efter ”sista indragningsdag”.

17§ Segelkanotsägare skall vara årligt ansvarsförsäkrad.

FKI - Föreningen för kanotidrott