Föreningen för Kanot-Idrott, Stockholm


STADGAR

antagna vid allmänt möte 1988-09-20


Föreningen är stiftad den 2 dec 1900 och har sin hemvist i Stockholm


§1. ÄNDAMÅL
Föreningen för Kanot-Idrott har till ändamål att främja kanotidrotten.

§2. DISPOSITIONSRÄTT
föreningen består av två sektioner, en för kanotsegling och en för paddling, vilka till lika delar äger rätt att disponera föreningens egendom. Ändring eller slopande av denna paragraf kan endastske genom enhälligt beslut vid två på varandra följande ordinarie möten. Förslag till ändring skall vara tydligt angivet på kallelserna till mötena.

§3. MEDLEMSKAP
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan på fastställt formulär. Medlemsskap bekräftas skriftligen av styrelsen. Ansökan om medlemsskap beviljas varje för kanotidrott intresserad person och får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemsskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Junior är medlem som under året fyller högst nitton år.

Aktiv medlem är medlem som nyttjar föreningens tillgångar.

Ständig medlem är den som varit medlem sedan år 1960.
Inga nya ständiga medlemmar antages.

Hedersmedlemsskap erhålles genom sluten omröstning vid ordinarie möte med minst 2/3 majoritet. Till hedersmedlem kan väljas den person, vars arbete för kanotidrotten eller föreningen varit av särskilt stor betydelse. Hedersmedlemsskap bekräftas skriftligen av styrelsen.

§4. AVGIFTER
Medlem ska betala de avgifter som beslutats vid allmänt möte.
Avgift erlägges senast den dag som angivits vid anmodan eller, om ingen dag angivits, inom 14 dagar. Aktiv medlem som ej betalat sina avgifter i tid skall betala en extra avgift som bestäms vid allmänt möte. Ständig medlem och hedersmedlem är befriad från årsavgifter.

§5. RÖSTRÄTT
Rösträtt har medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får utövas med fullmakt varvid dock gäller att varje närvarande medlem får representera högst en annan medlem.

§6. ARBETSDAGAR
varje aktiv medlem som kallas av styrelsen, är skyldig att aktivt närvara vid arbetsdagar, ut/- och indragningar och tillsynspass. Medlem, som utan skälig anledning uteblir från arbetsdag eller tillsynspass skall erlägga ett vid allmänt möte fastställt bötesbelopp.

§7. KANOTPLATS
Styrelsen beviljar plats för kanot på Måsholmen enligt turordning. Medlem som ej är nöjd med styrelsens beslut kan väcka talan vid allmänt möte.
Aktiv medlem som ej fullgör av styrelsen beslutat antal arbetsdagat och tillsynspass, eller i övrigt missköter sig, riskerar att ej tilldelas kanotplats.

§8. UTTRÄDE
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla det till styrelsen. Medlem som ej erlagt föregående års avgifter anses ha utträtt ur föreningen.

§9. UTESLUTNING
Medlem som brutit mot dessa stadgar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning får ej ske förrän medlemmen beretts tillfälle att, inom två veckor, yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning skall, med angivande av orsaken, delges medlemmen med rekommenderat brev.
Medlem som uteslutits av styrelsen, kan söka rättning vid allmänt möte om han, inom två veckor efter det att han fått del av beslutet, till styrelsen anmäler besvär.
Dyligt besvär förelägges nästföljande allmänna möte och skall anges i kallelsen till mötet. Till detta möte skall den klagande kallas med rekommenderat brev minst åtta dagar i förväg.

§10. STYRELSEN
Föreningens styrelse väljes på årsmötet och består av ordförande, sekreterare, kassör, hamnmästare, materialförvaltare och en suppleant. Av dessa skall minst en representant för vardera sektionen ingå.
Styrelseledamötena väljes var för sig för en tid av två år.
Suppleanten väljes för ett år.
Ordförande, kassör och materialförvaltare väljes udda år.
Sekreterare och hamnmästare väljes jämna år.
Eventuellt fyllnadsval verkställes på allmänt möte.
Till styrelseledamot kan väljas den som varit medlem i minst två år.
Den som inte varit medlem i två år kan väljas med enhälligt beslut.
Ej närvarande medlem kan väljas om han förklarat att han åtager sig uppdraget om han blir vald.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
Styrelsebeslut gäller om minst tre ledamöter är ense om beslutet.
Suppleant har rösträtt när han ersätter annan ej närvarande ledamot.
Styrelsen har beslutsrätt utom i de fall som anges i stadgarna.

§11. FIRMATECKNING
Från föreningen utgående officiella skrivelser undertecknas av ordföranden och/eller sekreteraren.
I ekonomiska ärenden äger kassören rätt att ensam teckna föreningens firma utom ide fall som anges i stadgarna.

§12.
Denna paragraf är borttagen.

§13. RESERVFONDEN
Inträdesavgifter skall avsättas till en fond, som kallas reservfonden, och insättas på en särskild bankräkning. Kapitalet får tagas i anspråk efter beslut därom vid ett allmänt möte.

§14. REVISORER
Vid årsmötet väljes två revisorer och två suppleanter till dessa.
Revisorerna skall granska föreningens förvaltning och lämna en skriftlig revisionsberättelse, senast två veckor före årsmötet. Vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt till- eller avstyrkes.

§15. ALLMÄNNA MÖTEN
Föreningens högsta beslutande organ är det allmäna mötet.
Årsmöte avhålles i april eller maj och höstmötet före indragningen på en tid och plats som styrelsen kungör.
Extra allmänt möte avhålles om styrelsen eller minst fem medlemmar så begär. Vid extra allmänt möte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.
Kallelse till allmänt möte skall ske minst två veckor i förväg per brev.

§16. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Styrelse- och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter och suppleant
Val av två revisorer och två suppleanter till dessa
Val av förbundsombud
Val av arkivarie
Val av sektionsledare
Val av valberedning
Fastställande av avgifter för kommande år
Fördelning av sommarplatser
Fastställande av program
Förslag som väcks av styrelsen eller som av medlem inlämnats till styrelsen före den första februari
Utdelning av priser

§17. ÄRENDEN VID HÖSTMÖTET
Fråga om höstmötet är behörigen utlyst.
Val av ordförande och sekreterare för höstmötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Rapporter
Fördelning av vinterplatser
Förslag som väcks av styrelsen eller som av medlem inlämnats till styrelsen före den första augusti
Utdelning av priser

§18. FÖRENINGENS FLAGGA OCH STANDERT
Föreningens flagga är tvåtungad, till färgen vit med gröna kanter, och med bokstäverna FKI i grönt snett över det vita fältet ifrån det nedre inre hörnet.

Föreningens standert är trekantig med förhållandet mellan sida och höjd som tre till två. Kantraden och bokstäverna FKI gröna på vit botten. Kantradens bredd skall vara en tiondel av höjden.
Standerten får utföras rektangulär med infälld triangel.
§19. FÖRENINGSMÄRKEN
Föreningsmärket är en svajande standert av emalj i förminskad skala.
Förtjänstmärket är föreningsmärket försett med en runt detsamma gående eklövskrans och finns i brons, silver och förgyllt silver.

Förtjänstmärke i silver tilldelas medlem som blivit svensk mästare eller erövrat mästerskap av högre grad.

Förtjänstmärket i silver eller förgyllt silver må tilldelas person som gjort sig synnerligen välförtjänt inom kanotidrotten.
Förtjänstmärket må även tilldelas medlem som genom oegennyttigt arbete under en lång tid följd av år verkat för föreningens bästa, exempelvis som styrelseledamot.

Förtjänstmärket får ej tilldelas person som endast ekonomiskt understött föreningen.

För utdelning av förtjänstmärke fordras enhälligt styrelsebeslut.

§20. FÖRENINGENS ANSVAR
Föreningens ansvar inskränker sig till vad som täckes av dess försäkringar.

§21. STADGARNAS GILTIGHET
Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar och träder omedelbart i kraft. Utöver dessa stadgar gäller RF’s och respektive specialförbunds stadgar och bestämmelser.

§22. ÄNDRING AV STADGARNA
Förslag till ändring av dessa stadgar får behandlas på ordinarie möte om det angivits i kallelsen till mötet.
För stadgeändring fordras två tredjedelars majoritet. (se dock §2 och §23)

§23. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För föreningens upplösning fordras enhälligt beslut vid två på varandra följande allmänna möten.
Skulle föreningen komma att upplösas skall dess tillgångar användas för ett bestämt, idrottsbefrämjande ändamål.
Respektive specialförbund skall omgående delges beslutet medels bestyrkta handlingar i ärendet.

FKI - Föreningen för kanotidrott