STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR KANOT-IDROTT

antagna vid Œrsmšte 2018-05-26

 

 

 

Fšreningen Šr stiftad den 2 december 1900 och har sin hemort i Stockholm.

 

 

¤1. €NDAML

 

Fšreningen fšr Kanot-Idrott har till ŠndamŒl att frŠmja kanotidrotten.

 

 

¤2. DISPOSITIONSR€TT

 

Fšreningen bestŒr av tvŒ sektioner, en fšr kanotsegling och en fšr paddling, vilka till lika delar Šger rŠtt att disponera fšreningens egendom. €ndring eller slopande av denna paragraf kan endast ske genom enhŠlligt beslut vid tvŒ pŒ varandra fšljande Œrsmšten. Fšrslag till Šndring skall vara tydligt angivet pŒ kallelserna till mštena.

 

 

¤3. BESLUTANDE ORGAN

 

Fšreningens beslutande organ Šr Œrsmštet, extra Œrsmšte och styrelsen.

 

 

¤4. VERKSAMHETS- OCH R€KENSKAPSR

 

Fšreningens verksamhets- och rŠkenskapsŒr Šr kalenderŒr.

 

 

¤5. TVIST/ SKILJEKLAUSUL

 

Talan i tvist dŠr parterna Šr enskild medlem, funktionŠr, eller fšrening fŒr inte vŠckas vid allmŠn domstol. SŒdan tvist ska, utom dŒ annan sŠrskild ordning Šr fšreskriven i Riksidrottsfšrbundets stadgar, avgšras enligt faststŠllt reglemente fšr Idrottens skiljenŠmnd.

 

 

¤6. MEDLEMSKAP

 

Alla personer som vill stšdja fšreningens ŠndamŒl har rŠtt att beviljas medlemskap. Ansškan om medlemskap fŒr avslŒs endast om det kan antas att sškanden kommer att motarbeta fšreningens ŠndamŒl eller pŒ annat sŠtt skada fšreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansškan.

 

Beslut att avslŒ medlemsansškan ska fattas av styrelsen. Innan sŒdant beslut fattas ska personen i frŒga ges tillfŠlle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig šver de omstŠndigheter som Šr anledningen till att medlemskap ifrŒgasŠtts.

 

 

Junior Šr medlem som under Œret fyller hšgst nitton Œr.

 

Aktiv medlem Šr medlem som nyttjar fšreningens tillgŒngar. Styrelsen faststŠller kriterierna fšr vilka medlemmar som ska anses som aktiva.

 

StŠndig medlem Šr den som varit medlem sedan Œr 1960. Inga nya stŠndiga medlemmar antages.

 

Hedersmedlemskap erhŒlls genom sluten omršstning vid Œrsmšte med 2/3 av antalet avgivna ršster. Till hedersmedlem kan vŠljas den person vars arbete fšr kanotidrotten eller fšreningen varit av sŠrskilt stor betydelse. Hedersmedlemskap bekrŠftas skriftligen av styrelsen.

 

 

¤7. MEDLEMS R€TTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

Medlem

á       ska fšlja fšreningens stadgar och beslut som fattas av fšreningsorgan

á       ska betala de avgifter som beslutats av fšreningen

á       har inte rŠtt att ta del av fšreningens behŒllning eller egendom vid upplšsning av fšreningen

 

 

¤8. AVGIFTER

 

Medlem ska betala de avgifter som beslutats vid Œrsmštet.

 

Avgift betalas senast den dag som angivits vid anmodan eller, om ingen dag angivits, inom 14 dagar.

 

Medlem som inte betalat sina avgifter i tid ska betala en extra avgift som bestŠms av styrelsen. StŠndig medlem och hedersmedlem Šr befriade frŒn Œrsavgifter. Styrelsen Šger rŠtt att medge befrielse frŒn avgifter fšr funktionŠrer som arbetar ideellt fšr fšreningen.

 

 

¤9. ARBETSDAGAR

 

Varje aktiv medlem som kallas av styrelsen Šr skyldig att aktivt nŠrvara vid arbetsdagar samt ut- och indragningar. Medlem som uteblir frŒn arbetsdag ska betala en vid Œrsmšte faststŠlld avgift.

 

 

¤10. KANOTPLATS OCH SKP

 

Styrelsen beviljar plats fšr kanot och skŒp pŒ MŒsholmen enligt turordning. Medlem som inte Šr nšjd med styrelsens beslut kan vŠcka talan vid Œrsmšte.

 

Aktiv medlem som inte fullgšr av styrelsen beslutat antal arbetsdagar, eller i švrigt misskšter sig, riskerar att inte tilldelas eller fšrlora kanotplats och/eller skŒp.

 

 

 

 

¤11. UTTR€DE

 

Medlem som šnskar uttrŠda ur fšreningen, ska skriftligen anmŠla detta till styrelsen. UttrŠde beviljas om medlemmen betalat de avgifter som beslutats. Medlem som inte erlagt sina avgifter 60 dagar efter anmodan, anses ha uttrŠtt ur fšreningen.

 

 

¤12. UTESLUTNING

 

Medlem som brutit mot dessa stadgar och/eller ordningsregler kan av styrelsen uteslutas ur fšreningen. Uteslutning fŒr inte ske fšrrŠn medlemmen beretts tillfŠlle att, inom tvŒ veckor, yttra sig i Šrendet. Beslut om uteslutning ska, med angivande av orsaken, skickas till medlemmen. Beslut om uteslutning gŠller tills vidare.

 

Medlem som uteslutits av styrelsen, kan sška rŠttning vid Œrsmšte om personen, inom tvŒ veckor efter det att personen fŒtt del av beslutet, till styrelsen anmŠler att sŒdan rŠttning begŠrs. Om sŒdan rŠttning begŠrts beslutar styrelsen i vilken omfattning medlemmens rŠttigheter och skyldigheter ska kvarstŒ tills begŠran om rŠttning pršvats av Œrsmštet.

 

Ansškan om rŠttning fšrelŠggs nŠstfšljande Œrsmšte och skall anges i kallelsen till mštet. Till detta mšte ska den klagande kallas. Klaganden ska nŠrvara personligen nŠr frŒgan om rŠttning pršvas.

 

 

¤13. STYRELSEN

 

Fšreningens styrelse vŠljs pŒ Œrsmštet och bestŒr av ordfšrande, sekreterare, kassšr, hamnmŠstare, materialfšrvaltare och en eller flera suppleanter. I styrelsen skall minst en representant fšr vardera sektionen ingŒ. Styrelsen ska om mšjligt bestŒ av kvinnor och mŠn. Valbar till styrelsen och valberedningen Šr ršstberŠttigad medlem av fšreningen. Till styrelseledamot kan vŠljas den som varit medlem i minst tvŒ Œr. Den som inte varit medlem i tvŒ Œr kan vŠljas med enhŠlligt beslut.

 

Styrelseledamšterna vŠljs var fšr sig fšr en tid av tvŒ Œr. Suppleanter vŠljs fšr ett Œr. Ordfšrande, kassšr och materialfšrvaltare vŠljs udda Œr. Sekreterare och hamnmŠstare vŠljs jŠmna Œr.

 

Inte nŠrvarande medlem kan vŠljas om medlemmen fšrklarat att medlemmen Šr beredd att Œta sig uppdraget.

 

Styrelsens ledamšter Šr gemensamt ansvariga fšr fšreningens fšrvaltning.

 

Vid fšrhinder fšr ledamot ersŠtts ledamoten av suppleant. Suppleant har ršstrŠtt nŠr suppleanten ersŠtter annan inte nŠrvarande ledamot. Styrelsebeslut gŠller om minst tre ledamšter Šr ense om beslutet.

Styrelsen har beslutsrŠtt utom i de fall som anges i stadgarna.

 

 

¤14. …vriga funktionŠrer

 

Styrelsen kan utse funktionŠrer eller skapa grupper fšr att tillgodose fšreningens behov (t ex lŒnekajaksgrupp).

 

 

¤15. FIRMATECKNING

 

FrŒn fšreningen utgŒende officiella skrivelser undertecknas av ordfšranden och/eller sekreteraren.

I ekonomiska Šrenden Šger kassšren rŠtt att ensam teckna fšreningens firma utom i de fall som anges i stadgarna.

 

 

¤16. RESERVFONDEN

 

IntrŠdesavgifter ska avsŠttas till en fond, som kallas reservfonden. Kapitalet tas i ansprŒk fšr stšrre kostnader av engŒngskaraktŠr sŒsom byggnadens och bryggornas underhŒll.

 

 

¤17. REVISORER

 

Vid Œrsmštet vŠljs tvŒ revisorer och tvŒ suppleanter fšr dessa.

Revisorerna ska granska fšreningens fšrvaltning och lŠmna en skriftlig revisionsberŠttelse till styrelsen senast tvŒ veckor fšre Œrsmštet. I revisionsberŠttelsen ska ansvarsfrihet fšr styrelsen till- eller avstyrkas.

 

 

¤18. RSM…TE

 

Fšreningens hšgsta beslutande organ Šr Œrsmštet.

rsmšte hŒlls i april eller maj pŒ plats som styrelsen bestŠmmer.

Extra Œrsmšte hŒlls om styrelsen, en revisor eller minst en tiondel av fšreningens ršstberŠttigade medlemmar begŠr det. SŒdan framstŠllning ska avfattas skriftligen och innehŒlla skŠlen fšr begŠran. Vid extra Œrsmšte fŒr endast behandlas Šrenden som angivits i kallelsen till mštet.

Kallelse till Œrsmšte skall ske minst tvŒ veckor i fšrvŠg per e-post och pŒ fšreningens webbplats. Kallelse per brev skickas till medlem som anmŠler sŒdant šnskemŒl till styrelsen.  I kallelse till Œrsmšte ska sŠrskilt anges om fšrslag vŠckts av styrelsen eller medlem. SŒdant fšrslag ska bifogas kallelsen.

 

 

¤19. €RENDEN VID RSM…TET

 

á       FaststŠllande av ršstlŠngd fšr mštet

á       Val av ordfšrande och sekreterare fšr mštet

á       Val av tvŒ protokolljusterare tillika ršstrŠknare

á       FrŒga om mštet har utlysts pŒ rŠtt sŠtt

á       FaststŠllande av fšredragningslista

á       Styrelse- och revisionsberŠttelser

á       FrŒga om ansvarsfrihet fšr styrelsen

á       Val av styrelseledamšter och suppleant(-er)

á       Val av tvŒ revisorer och tvŒ revisorssuppleanter

á       Val av fšrbundsombud

á       Val av arkivarie

á       Val av sektionsledare (segling resp. paddling)

á       Val av festkommittŽ

á       Val av webbredaktšr

á       Val av valberedning

á       FaststŠllande av avgifter fšr kommande Œr

á       Fšrslag som vŠckts av styrelsen och som bifogats kallelsen till Œrsmštet

á       Motioner som lŠmnats till styrelsen senast den 31 januari

á       Utdelning av priser

 

Med undantag fšr vad som anges i ¤2 ÓDispositionsrŠtt Ó och ¤25 Ӏndring av stadgarnaÓ avgšrs alla frŒgor vid omršstning genom enkel majoritet. Val avgšrs genom relativ majoritet, dvs att den (de) som erhŒllit hšgsta antalet ršster Šr vald (valda) oberoende hur dessa ršster fšrhŒller sig till antalet avgivna ršster. Fšr beslut i andra frŒgor Šn val krŠvs absolut majoritet, vilket innebŠr mer Šn hŠlften av antalet avgivna ršster.

 

 

¤20. R…STR€TT

 

RšstrŠtt har medlem som betalat fšrfallna avgifter. RšstrŠtt fŒr utšvas med fullmakt varvid dock gŠller att varje nŠrvarande medlem fŒr representera hšgst en annan medlem.

 

 

¤21. F…RENINGENS FLAGGA OCH STANDERT

 

Fšreningens flagga Šr tvŒtungad, till fŠrgen vit med gršna kanter, och med bokstŠverna FKI i gršnt snett šver det vita fŠltet ifrŒn det nedre inre hšrnet.

 

Fšreningens standert Šr trekantig med fšrhŒllandet mellan sida och hšjd som tre till tvŒ. Kantraden och bokstŠverna FKI gršna pŒ vit botten. Kantradens bredd skall vara en tiondel av hšjden.

Standerten fŒr utfšras rektangulŠr med infŠlld triangel.

 

 

¤22. F…RENINGSM€RKEN

 

FšreningsmŠrket Šr en svajande standert av emalj.

 

FšrtjŠnstmŠrket Šr fšreningsmŠrket fšrsett med en runt detsamma gŒende eklšvskrans och finns i brons, silver och fšrgyllt silver. FšrtjŠnstmŠrke i silver tilldelas medlem som blivit svensk mŠstare eller eršvrat mŠsterskap av hšgre grad. FšrtjŠnstmŠrket i silver eller fšrgyllt silver mŒ tilldelas person som gjort sig synnerligen vŠlfšrtjŠnt inom kanotidrotten. FšrtjŠnstmŠrket mŒ Šven tilldelas medlem som genom oegennyttigt arbete under en lŒng tid fšljd av Œr verkat fšr fšreningens bŠsta, exempelvis som styrelseledamot. FšrtjŠnstmŠrket fŒr ej tilldelas person som endast ekonomiskt understštt fšreningen.

Fšr utdelning av fšrtjŠnstmŠrke fordras enhŠlligt styrelsebeslut.

 

 

¤23. F…RENINGENS ANSVAR

 

Fšreningens ansvar inskrŠnker sig till vad som tŠcks av dess fšrsŠkringar.

 

 

¤24. STADGARNAS GILTIGHET

 

Dessa stadgar ersŠtter tidigare stadgar och trŠder omedelbart i kraft. Utšver dessa stadgar gŠller Riksidrottsfšrbundets och respektive specialfšrbunds stadgar och bestŠmmelser.

 

 

¤25. €NDRING AV STADGARNA

 

Fšrslag till Šndring av dessa stadgar fŒr behandlas pŒ ordinarie Œrsmšte om det angivits i kallelsen till mštet. Fšr stadgeŠndring krŠvs beslut av Œrsmšte med minst 2/3 av antalet avgivna ršster (se dock ¤2 och ¤26).

 

 

¤26. F…RENINGENS UPPL…SNING

 

Fšr fšreningens upplšsning krŠvs enhŠlligt beslut vid tvŒ pŒ varandra fšljande Œrsmšten.

 

Skulle fšreningen komma att upplšsas skall dess tillgŒngar anvŠndas fšr ett bestŠmt idrottsfrŠmjande ŠndamŒl med sŒ nŠra anknytning till fšreningens nuvarande ŠndamŒl som mšjligt.

 

Respektive specialfšrbund inom Riksidrottsfšrbundet skall omgŒende delges beslutet medels bestyrkta handlingar i Šrendet.

 

 

                                                                 ---OOO---