FKI: skrifter

Föreningen utger sedan 1906 skriftserien Kanotidrott.
Den fjärde utgåvan utgavs 2016 för att uppmärksamma 150-årsjubileet av
den första kanotfärden på svenska vatten, John MacGregors färd från Kristiania till Stockholm 1866. Boken finns att köpa hos 
Adlibris och Bokus i tryckt format eller som e-bok.

 • Kanotidrott. Med understöd av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
  utgifven av Föreningen för Kanot-Idrott.
   Stockholm 1906

 • Kanotidrott. Utgifven av Föreningen för Kanot-Idrott vid dess 10-årsjubileum. 
  Stockholm 1910

 • Kanotidrott. Utgiven av Föreningen för Kanot-Idrott vid dess 25-årsjubileum. 
  Stockholm 1925

 • Kanotidrott. 150 år av glädje. 
  Stockholm 2016

Dessutom har medlemmarna Sven Thorell, Gerhard Högborg, CN Hanner och Carl Smith utgivit flera skrifter om kanotbygge.
På senare år har FKI:arna Olle Persson och Jan Länn gett ut olika guideböcker till kanotvatten runt om i Sverige.

 
 

"Kanotidrott 150 år av glädje. Utgiven av Föreningen för Kanot-Idrott för att uppmärksamma minnet av pionjären John MacGregors kanotfärd genom Sverige sommaren 1866

Kanotidrott: 150 år av glädje

För 150 år sedan färdades för första gången en kanot över svenska vatten. För att uppmärksamma minnet av pionjären John MacGregors kanotfärd genom Sverige sommaren 1866 ger Föreningen för Kanot-Idrott ut denna skrift som i ett antal nedslag berättar om MacGregor och ett antal andra framstående eller helt vanliga kanotister fram till idag.

FKI och dess medlemmar var tongivande när den nya idrotten fann sin första form i Sverige. Här berättas om kanotens tidiga evolution från paddelbara segelkanoter och segelbara paddelkanoter till kanotkryssare, paddeltävlingskanoter och andra specialfarkoster. Läsaren får möta både sportskvinnor och campingmän, och detaljer avslöjas kring FKI:s tidiga inflytande genom Fritiof Santesson över både Svenska Kanotförbundet och mellankrigstidens IRK, det första internationella kanotförbundet. Du kommer att få följa föreningens hemvist på Måsholmens från 1912 till idag och får glimtar från Lilla Båtsholmen, FKI:s forna uthamn. 

Gustaf Nordins epokgörande kanotfärd från Stockholm till Paris hösten 1905 skildras i detalj, liksom Herman Lantz och RC Andersons färd till St Petersburg sommaren 1909.

En framstående tidig FKI-medlem var Sven Thorell, upphovsman till ett stort antal kanotkonstruktioner men även flitig skribent och skicklig fotograf. En annan tongivande medlem var Gerhard Högborg, konstruktör av paddel- och segelkanoter, men även driven tecknare och målare. 

Arne och Elna Ekström, som i mer än femtio år seglade sin D-kanot Unda porträtteras i boken, liksom Nils-Göran Bennich-Björkman, som i nitton år färdades på världshaven i sin segelkanot Peter Pan. Föreningens kvinnliga inslag har ökat på senare år, men ett av bokens avsnitt påvisar att FKI ända sedan de allra första åren har haft aktiva kvinnliga medlemmar.

Boken Kanotidrott: 150 år av glädje fångar både tidig svensk idrottshistoria och livet i en anrik förening under 116 år fram till idag. Boken är ett tvärsnitt genom FKI och svenskt kanotliv igår och idag, bland paddlare och seglare. Även om FKI inte behöver missionera för kanotidrotten som för ett sekel sedan, så ger boken inspiration för fler än FKI:s medlemmar - oavsett om man färdas i havskajak, segelkanot, skärgårdskajak, SUP eller någon annan kanotartad farkost, eller bara är intresserad av ämnet.

 
 

 
 

"Kanotidrott. Utgiven av Föreningen för Kanot-Idrott vid dess 25-årsjubileum."

1925 års skrift

är en mycket ambitiös satsning med påkostad ut­form­ning och rikt inne­håll. 

Redaktörerna Erik "Boa" Boström och Ger­hard Hög­borg erbjuder bland annat en utförlig krö­ni­ka över för­en­ing­ens 25 för­sta år, om­fat­tande redo­görelser för kanot­idrotten i Sveri­ge och sju an­dra län­der dit den hade hunnit nå i olika grad, Boa:s skildring av en lång­seg­ling till Åland och Folke Mar­tins­sons be­rättelse om padd­­ling i skär­går­den, en utförlig ar­ti­­kel om långfärdskanoter, en genom­gång av tältning i kanot och på land, och mycket annat. 

 
 

 
"Kanotidrott. Utgifven av Föreningen för Kanot-Idrott vid dess 10-årsjubileum."

"Kanotidrott.
Utgifven av Föreningen för Kanot-Idrott vid dess 10-årsjubileum."

1910 års skrift

1910 utkommer en ny skrift för att fira för­en­ing­ens tio­års­jubi­leum. Omslagets kajak­motiv är signerat Albert Eng­ström.

Skriften av­handlar bland annat FKI:s hi­sto­ria och rymmer även Josef Ham­­mars skildring av en tur med kanoten Kajaka i Kejsar Frans Josefsfjor­den på östra Grönland år 1889, Lösa blad ur en ka­no­­tists loggbok av C.N. Hanner XE "Hanner, C.N. ’Riddaren af Paddeln’" samt en ar­ti­kel om ka­notbygge av Gerhard Högborg. Högborg pläderar för att den ”unge läsaren och blif­vande kanotisten” för all del ska hålla sig till ”de verkliga kanoterna, d.v.s. de lätta och paddelbara farkoster som ledigt kunna bäras av en eller två man”.

 
 

 

1906 års skrift

1906 års skrift är den första renodlade kanotskriften på svenska. Carl Smith  XE "Smith, Carl"  beskriver några av de allra tidi­gas­te sven­ska kanoterna, och deras starka sidor och bris­­­ter skildras utförligt av en som prövat dem alla. Plåtkanoten Skram­la var ”lastdryg … och oöm. Några andra förtjänster hade hon just ej”.

I en separat artikel beskrivs ”Två nya kanottyper från F.K.I.”. Sveatypen med måtten 4,00 m x 0,70 m, ri­tad av Jan Ca­rén­di, XE "Caréndi, J.E."  hade tack vare Gustaf Nor­­dins XE "Nordin, Gustaf"  äventyrliga Parisfärd re­dan blivit känd och an­sågs vara ”på samma gång lätt­padd­lad och sär­de­les rymlig inombords samt har visat sig som en god lång­­färds­ka­not. … För segling för öppen vind finnes ett trekantigt segel på 2,75 kvm … och roder med styrstång”.

Den av Gerhard HögborgXE "Högborg, Gerhard" kon­struerade Solstråletypen (4,20 x 0,78) var ”en myck­et god seglare, spe­ci­ellt går den bra på kryss”. Blåkopior till båda kanoterna kun­de köpas hos Nor­diskt Idrottslifs re­daktion.
Slutorden i skriften är värda att citeras i sin helhet:

 
”Med dessa blad vända vi oss till alla som bygga och bo vid å och sjö, vid älfvar och fjär­dar dem i frestelse att pröfva på kanotidrotten.

I få ord bjuder denna idrott på god kroppsrörelse i paddlingen, allt det för sinnet uppiggan­de som ligger i att söka behärska de mer eller mindre gun­sti­ga naturkrafterna, ständig frisk luft och tillfällen till bad och sim­ning, äfven fiske och jakt, samt ett obegränsadt fält för studium och njutning af naturen.

Begif dig ut på kanotfärd! Hälsa och lifsglädje skola då aldrig vika från dig!”